Welfare & Other Benefitsสวัสดิการ

          TGI ดูแลและใส่ใจในคุณภาพชีวิตของพนักงาน จึงได้จัดให้มีสวัสดิการที่ดูแลพนักงานทั้งทางด้านสุขภาพ ด้านชีวิตความเป็นอยู่ และด้านครอบครัว เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขกับชีวิตการทำงาน โดยสวัสดิการของ TGI ประกอบด้วย

โบนัสประจำปี

บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสให้แก่พนักงานที่ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน ในอัตรา 3.5 เท่าของเงินเดือนปกติ ทุกสิ้นปี

การรักษาพยาบาล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะช่วยแบ่งเบาภาระด้านค่าใช้จ่ายของพนักงาน โดยจัดสวัสดิการแก่พนักงานเมื่อเจ็บป่วย โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ • การรักษาพยาบาลในห้องปฐมพยาบาล โดยมีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ ประจำอยู่ทุกวัน • การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล บริษัทฯ จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานและครอบครัวที่ถูกต้องตามกฎหมาย 22,000 บาท / คน / ปี • การตรวจสุขภาพทั่วไป โดยบริษัทฯ จะจัดให้แบ่งการตรวจเป็น 2 ประเภท คือ การตรวจสุขภาพประจำปี และการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เพื่อให้พนักงานมีความมั่นคงและมีหลักประกันสำหรับชีวิตทั้งตนเองและครอบครัว บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นเพื่อให้พนักงานได้เข้าเป็นสมาชิก โดยบริษัทฯจะนำเงินของพนักงานประจำที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจ่ายเข้ากองทุนฯ ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน ในขณะเดียวกันบริษัทฯ จะสมทบให้กับพนักงานอีกในอัตราร้อยละ 7.5 ของอัตราเงินเดือนปกติ

การประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่

บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการประกันชีวิตทั้งในกรณีที่พนักงานเสียชีวิตด้วยเหตุเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุและการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากการประสบอุบัติเหตุ โดยจะได้รับ 15 เท่าของเงินเดือนปัจจุบันและสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันเหล่านั้นให้กับพนักงานที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำแล้วทุกคน

เครื่องแบบพนักงานและรองเท้าทำงาน

บริษัทฯ ได้จัดเครื่องแบบพนักงานให้กับพนักงานทุกคนที่ผ่านการทดลองงานแล้ว โดยจะจัดให้ปีละ 2 ชุด

ชมรมกีฬา

บริษัทฯ คำนึงถึงสุขภาพพลานามัยที่ดีของพนักงาน จึงสนับสนุนให้พนักงานได้มีการออกกำลังกาย โดยได้จัดให้มีสนามกีฬาและชมรมกีฬาประเภทต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ จะสนับสนุนงบประมาณให้ตามสมควร

รางวัลการปฏิบัติงานนานปี

เพื่อเป็นการตอบแทนและขอบคุณแก่พนักงานที่ทำงานกับบริษัทฯ มาเป็นเวลากว่า 10 ปีขึ้นไป บริษัทฯ จึงจัดสวัสดิการรางวัลการปฏิบัติงานนานปี พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่พนักงาน

เงินช่วยเหลือในการทำศพ

บริษัทฯ จะจ่ายเงินช่วยเหลือค่าทำศพ และพวงหรีดเคารพศพ 1 พวง ในกรณีที่พนักงานประจำเสียชีวิต จำนวนเงิน 20,000 บาท หากพนักงานเสียชีวิตเนื่องมาจากการทำงาน จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษอีก 200,000 บาท กรณีบิดาหรือมารดาของพนักงาน จำนวน 8,000 บาท ส่วนในกรณีที่คู่สมรสหรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงานประจำเสียชีวิต จำนวนเงิน 7,000 บาท

รางวัลขยันประจำปี

บริษัทฯ จะให้รางวัลแก่พนักงานประจำที่มาทำงานและบันทึกเวลาทำงานตลอดปี ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

บริษัทฯ จะจัดทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานประจำที่เรียนดี ตามระเบียบว่าด้วยทุนการศึกษาของบริษัทฯ ในวงเงินปีละ 500,000 บาท

รถรับ – ส่งพนักงาน

บริษัทฯ จัดให้มีรถรับส่งบริการพนักงานที่มาปฏิบัติงานและกลับบ้าน ตามเวลาและเส้นทางที่บริษัทฯ กำหนด

การพักผ่อนนอกสถานที่และบ้านพักตากอากาศ

บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานประจำมีโอกาสทัศนาจรปีละ 1 ครั้ง ซึ่งทางบริษัทฯ จะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้เป็นบางส่วนตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดหาบ้านพักตากอากาศไว้ให้พนักงานประจำใช้เป็นที่พักผ่อนอีก 2 แห่ง อีกด้วย

งานเลี้ยงปีใหม่

บริษัทฯ จะจัดงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ให้กับพนักงานปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในหมู่พนักงาน