HISTORY


2527-2537


 

2527

  • ติดตั้งเครื่องผลิตขึ้นรูปแก้วที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์อันทันสมัยที่สุดในเอเชีย และสามารถเพิ่มกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 30 ตันต่อวัน 

2529

  • ขยายกำลังการผลิตเตาหลอม RB3 จาก 76 ตัน เป็น 180 ตันต่อวัน

2530

  • ส่งออกผลิตภัณฑ์ขวดแก้วเพื่อขายให้แก่ประเทศจีน


2531

  • ปีแห่งเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ ได้รับรางวัลเกียรดิยศเอเชีย ไฮ-เทค ในสาขาเทคนิคการผลิต


2532

  • นายโรเบิร์ต ฮอร์ค นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียมาเยี่ยมชมโรงงาน


2534

  • สร้างโรงงานใหม่ที่บางพลี ซึ่งเป็นโรงงาน ผลิตแก้วที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ พร้อมติดตั้งเครื่องควอดเท็น ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในขณะนั้น เปิดดำเนินการเตาหลอมแก้ว BP1 ด้วยกำลังการผลิต 230 ตันต่อวัน และเปิดดำเนินการเตาหลอมแก้ว BP2 ด้วยกำลังการผลิต 240 ตันต่อวัน


2535

  • ACI ขายหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดให้กับ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด เปลี่ยนแปลง ผู้บริหารสูงสุดจากคนออสเตรเลียมาเป็นคนไทย


2536

  • ในเดือนกันยายนและตุลาคม 2536 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นในบริษัทแปรสภาพเป็น มหาชนจำกัด โดยทำการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2537


2537

  • สร้างเตาหลอม BP3 โดยมีกำลังการผลิต 400 ตันต่อวัน และ พฤศจิกายน 2537 สร้างเตาหลอมเครื่องแก้วTW1 สำหรับการผลิตภาชนะแก้วโดยเฉพาะขึ้นที่บางพลี โดยมีกำลังการผลิต 60 ตันต่อวัน