VISION&MISSION


 

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

 

เราจะเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วชั้นนำ

ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในภูมิภาค

เราจะเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วคุณภาพสูงครบวงจร

ที่เชื่อถือได้ พร้อมบริการที่ดีเยี่ยม ในราคาที่เหมาะสม

 

 

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของบริษัทในวันนี้มาจากความแข็งแกร่ง มั่นคง ยืนหยัดฝ่ามรสุมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานจนสามารถแผ่ขยายศักยภาพทางธุรกิจ หยั่งรากลึก โดยให้ดอกผล ให้ความร่มเย็น และร่มเงาประดุดังต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาครอบคลุมจนเป็นส่วนหนึ่งในสังคมไทยมานานกว่าศตวรรษ THE GREEN BIG TREE หรือ "เพราะเราคือต้นไม้ใหญ่" จึงเป็นถ้วยคำที่สะท้อนภาพความสำเร็จขององค์กร โดยมีเอกลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ ตลอดจนแนวคิดของผู้บริหารและพนักงานในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นเอกภาพ

บริษัทมีค่านิยมองค์กร คือ
(1) เพื่อความพึงพอใจสูงสุด (B – Beyond Satisfaction) บริษัทเชื่อมั่นในคุณค่าทางจิตใจและความพึงพอใจของลูกค้า เราจึงมุ่งเน้นการสร้างสรรค์คุณภาพและความเป็นเลิศในทุกส่วนขององค์กร เพื่อสร้างคุณค่าความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้กับกลุ่มลูกค้า ซึ่งหมายรวมถึงผู้บริโภค คู่ค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น

(2)
บรรลุผลสำเร็จร่วมกัน (J- Joint Success) บริษัทเชื่อมั่นในคุณค่าของความสำเร็จจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเราจึงมุ่งมั่นก้าวไปสู่จุดหมายแห่งความสำเร็จ เพื่อสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจร่วมกัน ทั้งในส่วนขององค์กรและบุคคลากร และ

(3)
รับผิดชอบต่อสังคม (C- Caring for community) บริษัทเชื่อมั่นในคุณค่าความรับผิดชอบต่อสังคม เราจึงมุ่งเน้นการทำธุรกิจด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม และการตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันในสังคม

บริษัทมีวัฒนธรรมองค์กร คือ
(1) พลัง (Dynamic) บริษัทเชื่อมั่นในความมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อการเติบโต แข็งแกร่ง เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาก้าวหน้า ความมุ่งมั่นทุ่มเท การคิดล่วงหน้ากล้าลงมือทำ ความอดทนเข้มแข็ง และความกระฉับกระเฉง

(2)
สร้างสรรค์ (Creative) บริษัทเชื่อมั่นว่าการริเริ่มต่อยอดความคิด จะได้สิ่งใหม่ ๆ เสมอ เราจึงมุ่งส่งเสริมความคิดในเชิง คิดนอกกรอบ ใฝ่รู้จริง วิสัยทัศน์กว้างไกล ปรับตัวเปลี่ยนแปลง และคิดเชิงบวก และ

(3)
มิตรภาพ (Friendly) บริษัทเชื่อมั่นว่ามิตรภาพปลูกได้ด้วยใจ หล่อเลี้ยงด้วยรอยยิ้ม เราจึงมุ่งเน้นบรรยากาศการทำงานที่ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใส สุภาพอ่อนโยน จริงใจ คำนึงถึงใจเขาใจเรา และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน